Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Γέφυρα Σεληνούντα
Σήραγγα Αιγίου
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Στα πλαίσια αναβάθμισης του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της Ελλάδας, η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ανέθεσε στην ΟBERMEYER τη μελέτη σε οριστικό στάδιο της νέας σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα από χλμ. 75 έως χλμ. 90.

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται από τα δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού του Διακοφτού μέχρι τις δυτικές παρυφές του Αιγίου, παρακάμπτοντας την περιοχή του υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμένα Αιγίου.

Η OBERMEYER έχει αναλάβει καταρχήν την εκπόνηση των μελετών χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και αποκατάστασης του παράπλευρου τοπικού οδικού δικτύου. Επίσης εκπονεί τις μελέτες ενός σημαντικού αριθμού τεχνικών έργων, στα οποία συγκαταλέγεται και η γέφυρα του ποταμού Σελινούντα, σε φάση της προμελέτης, με συνολικό μήκος 175m, με πέντε ανοίγματα των 35m.

Δεδομένης της μεγάλης διαφοράς στα ύψη των μεσοβάθρων που επιβάλλεται από τη γεωμετρία του φυσικού εδάφους, επιλέχθηκε η έδραση της ανωδομής επί εφεδράνων για την καλύτερη κατανομή των σεισμικών δυνάμεων στα βάθρα καθώς και για την ελαχιστοποίηση της έντασης λόγω καταναγκασμών. Η μεγάλη σεισμικότητα της περιοχής σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα του έργου οδήγησε στην επιλογή της εφαρμογής σεισμικής μόνωσης με χρήση ελαστομεταλλικών εφεδράνων με πυρήνα μολύβδου. Η σκυροδέτηση της ανωδομής και η εφαρμογή της προέντασης προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 3 φάσεις. Επίσης, λόγω της σεισμικότητας καθώς και λόγω της απαίτησης για αμελητέες καθιζήσεις στη σιδηροδρομική γραμμή, επιλέχθηκε η λύση της βαθιάς θεμελίωσης με φρεατοπασσάλους.

Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2005.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013